ESOŠĀ SITUĀCIJA

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009.-2021.gadam (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2009.gada 29.septembra lēmumu Nr.14/2), perspektīvē apbūvējamie zemes gabali atrodas lokālplānojuma teritorijas robežā un publiskajā apbūves P1, P2 un P4 apakšzonējumā. Apakšzonas P1 atļautā izmantošana ir noteikta – autostāvvietas, publiskā ārtelpa un infrastruktūras objekti, kas nepieciešami publiskas ārtelpas un autostāvvietu funkcionēšanai. Šajā teritorijā aizliegts izvietot jebkādas ēkas, izņemot labiekārtojumu autostāvlaukumu infrastruktūras elementus. Nav atļauta tās iežogošana, izņemot labiekārtotus dzīvžoga vai aizsargstādījumu elementus, jānodrošina publiski brīva piekļuve. Apakšzonējumā P2 galvenais atļautais izmantošanas veids ir tirdzniecības un pakalpojumu objektu izbūve un  apakšzonējumā P4 galvenā atļautā izmantošana ir publiskā ārtelpa un ar to saistītās infrastruktūras izbūve. Teritorija labiekārtojama, tajā atļauts izvietot ārtelpas labiekārtojuma elementus.

Apbūves teritorija ir stratēģiski svarīga no funkcionālā,  kompozicionālā un pilsētbūvnieciskā viedokļa. Tā izvietojusies blakus  vienai no pilsētas galvenajām ielām – Rīgas ielai, kas nodrošina labu teritorijas pārskatāmību un netālu atrodas Jelgavas pilsētas galvenais pilsētbūvnieciskais objkets – Jelgavas pils.

  Daļu teritorijas Krasta ielā 1 šķērso pilsētas nozīmes infrastruktūras objekts – Lielupes labā krasta aizsargdambis ar uz tā izveidoto gājēju promenādi. Perspektīvais Peldu ielas posms no zemes vienības Peldu ielā 7 ziemeļu robežas līdz Cukura ielai nav izbūvēts. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma sastāvā ietilpstošo ielu sarkano līniju plānu, zemes vienību Cukura ielā 2B šķērso Veco Strēlnieku ielas perspektīvās sarkanās līnijas un ir paredzēts ielas izbūves turpinājums, kas savieno Cukura ielu ar perspektīvē izbūvējamo Peldu ielas posmu.

Plānojamo teritoriju ierobežo Lielupe ar tās krastā izbūvēto aizsargdambi – promenādi, esošā savrupmāju apbūve gar Cukura ielu un A/S “Jelgavas Cukurfabrika” piederošās teritorijas, kur pēc cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākumu īstenošanas, ir veikta pilnīga ēku un būvju demontāža Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu, arī  AS „Jelgavas Cukurfabrika” teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana ir sabiedrisko un darījumu teritoriju apbūve.

Zemes virsmas atzīme lokālplānojuma teritorijā svārstās no +1,80 līdz +4,50. Esošais reljefs ir veidots mākslīgi. Pēc Lielupes aizsargdambja izbūves, teritorija vairs nav pakļauta applūšanas draudiem. To ir iespējams uzbērt, veidojot atbilstošu reljefu.

Teritoriju šķērso vidēja spiediena gāzes vads un maģistrālais ūdensvads, tajā ir  izveidots novadgrāvju tīkls, ko iespējams rekonstruēt, saglabājot esošo lietusūdeņu savākšanas sistēmu.

Teritorijai Cukura ielā 2B ir izstrādāts un apstiprināts detālplānojums. Atbilstoši teritorijas detālplānojumam ir izbūvēts Lielupes labā krasta aizsargdambis, Peldu ielas posms, ēka Peldu ielā 7, kurā šobrīd izvietojies biznesa inkubators un ēka Peldu ielā 4, kur bija plānota vēja tuneļa izveide.

 

KONCEPTUĀLAIS RISINĀJUMS

 

Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu un konkursa nolikuma mēŗki – iegūt arhitektoniski augstvērtīgu ideju priekšlikumu objekta fasāžu vizuālajam tēlam, ievērojot pielikumu prasības, piedāvājam fasāžu risinājumus, nemainot ēkas perimetrālos gabarītus.Tika izmainīti  tirdzniecības zonas vārtu atrašanās vieta, tie tika pārbīdīti par 5m uz Lielupes pusi, tādējādi iegūstot lielāku autostāvlaukumu ar lielāku priekšlaukumu, netraucējot ērtai automašīnu plūsmai. Lai padarītu galveno fasādi dzīvīgāku, blakus apministratīvajam korpusam, tika integrēta stiklota fasāžu sistēma padarot fasādi vieglāku integrējot to apkartējās vides panorāmā.  Piedāvājam saudzīgu un piezemētu fasāžu risinājumu, ievērojot SIA DEPO DIY veikalu ēku vizuālo identitāti. Fasāžu sistēmas apdarē galvenokārt dominē baltas šķiedrcementa apdares plāksnes ar dinamisku dalījumu. Apjomama raksturīga horizontāla dominante pilsētbūvnieciskajā mērogā, tādēļ lai to mazinātu fasādē integrēta apdares plāksnes ar vertikālu un dinamisku uzsvaru. Apdares plāksnes sasaucas ar stiklotu fasāžu sistēmu, kurai arī raksturīgs vertikāli dinamisks dalījums, lai savā veidā pavilktu apjomu uz augšu un mazinātu horizontālās dominantes ietekmi uz apjomu. Fasādē, kas vērsta pret Lielupi integrēti rūdīta stikla ieslēgumi, kas padara fasādi dzīvāku, ar atpulgu no Lielupes un apkārtesošās labiekārtojuma zonas. Visās dominējošajās fasādēs, kuras vērtas pret galveno ielu, tiek veidoti arhitektoniski izvirzījumi, kas akcentē ēkas funcionālās zonas.

 

DEPO DIY
DEPO DIY

Konkursa priekšlikums Jelgava, Cukura iela 4 3. vieta

press to zoom
DEPO DIY
DEPO DIY

Konkursa priekšlikums Jelgava, Cukura iela 4 3. vieta

press to zoom
DEPO DIY
DEPO DIY

Konkursa priekšlikums Jelgava, Cukura iela 4 3. vieta

press to zoom
DEPO DIY
DEPO DIY

Konkursa priekšlikums Jelgava, Cukura iela 4 3. vieta

press to zoom
DEPO DIY
DEPO DIY

Konkursa priekšlikums Jelgava, Cukura iela 4 3. vieta

press to zoom